Както казахме по-рано, идеята зад проекта EasyLife е всеки клиент сам да определи вида, цената, етажността, параметрите и площта на своя нов дом. Ние ще предоставим максимален избор на всеки наш клиент, не само що се касае до архитектура и фунционалност, но също така и до строителни системи и решения.

Все пак, ние сме избрали да представим ограничен брой идейни проекти, които отговарят на нашите виждания за застрояването, начина на обитаване и експлоатацията на парцелите от проекта EasyLife – Лозен.

Освен това смятаме, че разработените от нас идейни проекти могат да послужат за добра основа за разработката на проекти за всеки конкретен случай, в съответствие с вижданията и желанията на всеки клиент.

Терени за строителство и Градоустройствени Показатели

Терените за строителство в проекта EasyLife – Лозен са общо четири урегулирани поземлени имота, всеки с площ от 600 кв. м при размери 14.50 м /лице/ и 41.30 м /дълбочина/. Всеки един от парцелите е с лице на ул. "Къси Дол” и директен достъп от улицата. Достъпът към парцелите е от Юг, а основните изложения на сградите са Изток и Запад.

Това разположение дава възможност сградите от основното застрояване да бъдат ситуирани както в близост до подхода от ул. "Къси Дол”, с цел улеснен достъп /гаражи с топла връзка/, така и по-близо до дъното на парцела, за постигане на слънчев, южен двор.

Релефът на терените за строителство е с лек пад /0.8 – 1.0 м/ непосредствено до улицата и минимална денивелация от около 4% за целия терен.

Предпоставките на релефа благоприятстват строителството на еднофамилни сгради, особено когато основното застрояване е разположено зад втората трета на парцела, като:

- Разликата в нивата между улицата и терена способстват сградите да бъдат изградени по-ниско спрямо нивото на улицата. По този начин, при подходящо разположение на гаражите и ограждане на имотите, разликата в нивата допълнително способства за ефективното отделяне на имотите от окръжаващата среда, като е и естествена бариера срещу шум и запрашаване от улицата.

- Денивелацията е твърде малка, за да затрудни достъпа, придвижването в парцела и оформлението на зелените площи, но е достатъчна да осигури естествен отток на дъждовните води извън двора.

Терените попадат в устройствена зона с малкоетажно застрояване в природна среда /Жм1/. Градоустройствените показатели са както следва:

- Плътност на застрояване – 30 %
- Кота Корниз – 10.00 м
- Коефециент на интензивност – 0.9
- Минимална озеленена площ – 60 %

Сградите от основното застрояване са свободностоящи и се разполагат при следните минимални отстояния:

- от улична регулация – 3.00 м
- от страничини реглационни линии – 3.00 м
- от дъното на парцела – 5.00 м

Линия "Comfort"

Концепцията за жилищни сгради "Comfort” е разработена в съответствие с терените за строителство от проекта EasyLife – Лозен, като са съобразени достъпа, характеристиките на релефа и градоустройствените показатели. При разработката на линията "Comfort” сме взели пред вид следните основни изисквания:

а/ Функционалност – Идеята зад проектите от линия "Comfort”, е те да бъдат максимално функционални, като предоставят висок комфорт на обитаване. Характерно за линия "Comfort” е икономичното проектиране на един етаж, което се отличава със следните основни предимства:

- Много малък процент от площта се пада на общи и помощни помещения в сградата /стълбища, коридори, подходи/, за сметка на използваемата площ.

- Улеснен и директен достъп до всички помещения в жилището с цел да се осигури по-комфортна среда на обитаване.

- Силен акцент върху комфорта на живот – просторни жилищни помещения, достъпни и удобно разположени санитарни и обслужващи помещения. Ефективно отделени дневен и нощен тракт.

б/ Икономичност – Тук акцента е върху начина на експлоатация на жилището и разходите сварзани с това. Целта на проектите от линия "Comfort” е да предложи максимум комфорт при най-ниски разходи за експлоатация. За целта, при проектирането сме възприели следните решения:

- Акцент върху функционалното проектиране – минимум общи площи, които да генерират разходи за отопление или охлаждане.

- Максимална степен на енергийна ефективност – Разработката на жилищата от линия "Comfort” включва изграждането им по система EasyHome – сгради със стоманена-модулна конструкция. Освен другите й предимства – сеизмична устойчивост и здравина, сградите изградени по система EasyHome са с много висока степен на енергоефективност /около три пъти по-добра от тази на сграда със стоманобетонна конструкция/. Това допринася значително за ниските експлоатационни разходи, по-специално отопление и охлаждане.

в/ Цена – Целта на линията "Comfort” е да се предложи комфортно, удобно и уютно жилище на много добра цена. За постигането на най-добър баланс цена/качество способства най-вече прецизното и функционално проектиране на жилищните сгради от линия "Comfort”.

Линия "Executive"

Замисълът зад къщите от линия "Executive” е да предложат завишен комфорт и повече лукс на обитателите си. Съобразени с терените за строителство в проекта EasyLife, сградите от линия "Executive” са разработени за да отговорят основно на следните изисквания:

а/ Комфорт и Простор – Както застроената площ, така и архитектурното разпределение на сградите от линия "Executive”, позволяват да се постигне изключително висок комфорт на живот.
Дневният и нощният тракт са перфектно обособени, чрез отделянето им на самостоятелни нива.
И двете нива са просторни и функционални, като осигуряват достатъчно пространство в дома, дори и за многочленно семейство.
От друга страна, решението къщите от линия "Executive” да се изпълнят на два етажа, позволява да се заеме по-малка площ от парцела, като по този начин се осигурява по-просторен двор.

б/ Функционалност и Икономичност – Дори когато вземем пред вид факта, че при разработката на линия "Executive” сме поставили акцент върху комфорта, все пак сме се старали проектирането да е колкото се може по-функционално и икономично. Общите помещения в сградата са сведени до минимум, отново с единствената цел да осигурим улеснено обслужване и да намалим значително експлоатационните разходи.

в/ Баланс качество-цена – Прецизното проектиране на къщите от линия "Executive” позволява да се постигне висок комфорт на живот при минимално увеличение на застроената площ. Това означава минимално оскъпяване на целия проект, а резултатът е перфектно съотношение между качество и цена.